Utwórz swoj? osobist? list? do zapakowania

Check and Pack tworzy najbardziej kompleksowe listy rzeczy do zapakowania na wakacje od 1986 roku. Stworzyli?my ‘kreatora listy do zapakowania’ specjalnie dla ciebie, upewniaj?c si?, ?e masz dobrze przygotowane wakacje w trzech prostych krokach!

M?ody i zmotywowany zespó? CheckandPack ci??ko pracuje nad ulepszeniem strony. Doceniamy twoje pomys?y i sugestie dotycz?ce rozwoju tej strony. Mo?esz si? nimi podzieli? wysy?aj?c e-mail na adres: madlen@checkandpack.com.

Aby dopasowa? twoj? list? kontroln? do wymaga? wybranego kierunku, podaj nast?puj?ce informacje:

Tak, wyra?am zgod? na wykorzystanie moich danych do utworzenia listy rzeczy do zapakowania. Chcia?bym tak?e otrzymywa? informacje i oferty od CheckandPack oraz wyselekcjonowanych sponsorów.


Wakacyjna lista rzeczy do zapakowania lub do zrobienia!

Dobrze skonstruowana lista zapewni, ?e o niczym nie zapomnisz, dok?dkolwiek zmierzasz. Checkandpack.pl sprawdza co inni podró?ni zabieraj? ze sob?, sporz?dzaj?c twoj? osobist? list? z ponad 500 przedmiotów.

CheckAndPack.pl oferuje u?ytkownikom mo?liwo?? ?atwego wygenerowania wakacyjnej listy rzeczy do spakowania z przedmiotami, które powinny by? zabrane na podró?. Po odpowiedzeniu za kilka pyta?, u?ytkownik otrzymuje sugerowan? list? przedmiotów. U?ytkownik mo?e ?atwo wybra? przedmioty z tej listy, które mu odpowiadaj?. Ostateczna lista zostanie wys?ana e-mailem. Wtedy u?ytkownik mo?e j? wydrukowa? do u?ytku osobistego. Po otrzymaniu listy rzeczy do zapakowania na wakacje, u?ytkownik otrzymuje tak?e porady dotycz?ce podró?y wybrane pod wzgl?dem miejsca pobytu oraz typu wakacji.

polish